Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι θα πραγματοποιήσει ταχύρυθμο Σεμινάριο Σπηλαιολογίας Α΄ Επιπέδου τον μήνα Φεβρουάριο του 2013. Το σεμινάριο θα διοργανωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Σπηλαι-ολογική Ομοσπονδία Ελλάδος, με την συνδρομή του ΣΠ.Ο.Κ.. Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε νέους και νέες που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην σπηλαιολογία, αποκτώντας γνώσεις και τεχνικές, προ-κειμένου να μπορούν να προσεγγίζουν τα σπήλαια με ασφάλεια, καθώς αφενός υπάρχουν κίνδυνοι, αφετέρου η προσπέλασή τους απαιτεί συχνά τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. σε βάραθρα ή σε υπόγεια ποτάμια). Στο Σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν θεωρητικά μαθήματα γεωλογίας, σπηλαιολογίας, φωτο-γραφίας, αρχαιολογίας, ανθρωπολογίας, βιολογίας, χαρτογράφησης, αλλά και πρακτικές προσπέλασης ο-ριζόντιων και κάθετων σπηλαίων.

Η διάρκεια της Σεμιναρίου θα είναι περίπου 17 ημέρες, το αναλυτικό πρόγραμμα, ο κανονισμός λειτουργίας του, καθώς και οι αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό, θα διατί-θεται σε σύντομο χρονικό διάστημα στα γραφεία του Συλλόγου.

Η έναρξη του Σεμιναρίου έχει καθοριστεί να είναι η Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013, οπότε θα πραγμα-τοποιηθεί η πρώτη συνάντηση γνωριμίας και ενημέ-ρωσης των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647.