Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέ-λη των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγμα-τοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου τον Οκτώβριο του 2015. Η Σχολή θα διοργανωθεί σύμφω-να με το νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης, που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α κατά τη Γ.Σ. στις 28/1/2012.

Ο βασικός στόχος της Σχολής, η οποία απευθύνεται σε μέλη Συλλόγων, που ανήκουν στην Ομοσπονδία και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία μία Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων, είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση και η απόκτηση εμπειριών, ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες μετά το πέρας της Σχολής, να πραγματοποιούν με ασφά-λεια αναρριχήσεις πολλών σχοινιών, με τη χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.

 

Η Σχολή θα διαρκέσει εννέα (9) ημέρες, από τις οποίες οι οχτώ (8), θα είναι ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε οργανωμέ-να Αναρριχητικά Πεδία Βράχου και η μία (1) σε κλειστή πίστα αναρρίχησης (πρακτική) και θεωρία σε αίθουσα.

Η έναρξη της Σχολής έχει καθοριστεί να είναι η Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, στις 21:00 μ.μ. στα γραφεία του Ε.Ο.Σ. Χανίων, οπότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμί-ας με τους συμμετέχοντες, θα γίνει η κατάθεση των δι-καιολογητικών τους και η ενημέρωση τους για το πρό-γραμμα της Σχολής. Ο κανονισμός της Σχολής το αναλυ-τικό πρόγραμμα, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής σε αυτή, θα διατίθενται από τη γραμματεία του Συλλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647 ή στο κιν. 6983512853. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ, για τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου 2015.