Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγματοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2016. Η Σχολή διοργα-νώνεται σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α. κατά τη Γ.Σ. στις 28/01/2012.

Ο βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε οργα-νωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς. Η Σχολή θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι εννέα (9), θα είναι ολοήμερες εκπαι-δεύσεις σε οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου και η μία (1) σε κλειστή πίστα αναρρίχησης (πρακτική) και θεωρία σε αίθουσα. Ο κανονισμός της Σχολής, το ανα-λυτικό πρόγραμμα, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής σε αυτή, θα διατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου.

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέ-λη των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγμα-τοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου τον Οκτώβριο του 2015. Η Σχολή θα διοργανωθεί σύμφω-να με το νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης, που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α κατά τη Γ.Σ. στις 28/1/2012.

Ο βασικός στόχος της Σχολής, η οποία απευθύνεται σε μέλη Συλλόγων, που ανήκουν στην Ομοσπονδία και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία μία Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων, είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση και η απόκτηση εμπειριών, ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες μετά το πέρας της Σχολής, να πραγματοποιούν με ασφά-λεια αναρριχήσεις πολλών σχοινιών, με τη χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγματοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων τον Μάιο του 2015. Η Σχολή θα διοργανωθεί σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α. κατά τη Γ.Σ. στις 28/01/2012.

Ο βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγματοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων τον Νοέμβριο του 2014. Η Σχολή θα διοργανωθεί σύμ-φωνα με το νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης που έχει θε-σπίσει η Ε.Ο.Ο.Α. κατά τη Γ.Σ. στις 28/01/2012.

Ο βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να πραγματο-ποιούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, αναρριχήσεις μίας σχοινιάς σε οργανωμένα πεδία.

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγματοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2013. Η Σχολή θα διοργανωθεί βάσει του Νέου Κανονισμού Εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α.. Η Σχολή αυτή απευθύνεται σε νέους και νέες που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αναρρίχηση, αποκτώντας γνώσεις και τεχνικές, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις σε οργανωμένα ή μη πεδία.

Η διάρκεια της Σχολής είναι συνολικά 10 ημέρες, το αναλυτικό πρόγραμμα και ο κανονισμός της Σχολής, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής σε αυτήν, θα διατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου. Τα βασικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Σχολή πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013. Η έναρξη της Σχολής έχει καθοριστεί να είναι η Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, οπότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης των συμμετεχόντων. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647.

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγματοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων το Φθινόπωρο του 2009. Η Σχολή θα διοργανωθεί βάσει του Νέου Κανονισμού Εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α.. Η Σχολή αυτή απευθύνεται σε νέους και νέες που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αναρρίχηση, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις σε οργανωμένα ή μη πεδία. Η διάρκεια της Σχολής είναι συνολικά 12 ημέρες, το αναλυτικό πρόγ-ραμμα της Σχολής θα διατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα βασικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Σχολή πρέπει να κατατεθούν στα γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009. Η έναρξη της Σχολής έχει καθοριστεί να είναι η Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009, οπότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647 και 28210 54903 (φαξ), στο κιν. 6932417040 ή και στην ιστοσελίδα μας www.eoshanion.gr.